Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden E. Drost B.V.:

 • Algemeen
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichtte diensten en overige verrichtte rechtshandelingen door E. “Drost” B.V., gevestigd te Drachten, hierna te noemen “Drost”, aangegaan en blijven ook na de beëindiging van de overeenkomst van toepassing.
  • Met ‘wederpartij’ in deze algemene voorwaarden wordt bedoeld elke natuurlijke of rechtspersoon of andere entiteit die tot ‘’Drost’’ in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ‘’Drost’’ gesloten overeenkomst, of aan wie ‘’Drost’’ een aanbieding, offerte, prijslijst, prijsopgave of andere uiting doet betreffende een te sluiten Overeenkomst. Hieronder wordt ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
  • Bijzondere van “Drost” zijn voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
  • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van wederpartij of andere betrokken partij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 • Toepasselijke voorwaarden en regimes
  • In aanvulling op de Algemene Voorwaarden en van toepassing zijnde wetgeving en verdragen, zijn de navolgende voorwaarden en/of regimes van toepassing op de daar genoemde activiteiten, indien en voor zover ‘’Drost’’ die activiteiten feitelijk uitvoert, met uitzondering van de eventuele in die voorwaarden of condities opgenomen forumkeuzeclausule of arbitrageclausule, dan wel de genoemde wettelijke of verdragsrechtelijke regelingen:
   • Laden en/of lossen: de ‘Rotterdamse Stuwadoorscondities’ in de versie zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 12 augustus 1976;
   • Vervoer over de weg: ‘Algemene Vervoercondities (AVC) 2002 zoals laatstelijk gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
  • De condities onder 2.1.1 en 2.1.2 worden op verzoek toegestuurd.
  • Bij tegenstrijdigheid tussen een bepaling uit de Algemene Voorwaarden en een bepaling uit één van de toepasselijke bovengenoemde branchevoorwaarden of -condities en regelingen, prevaleren de Algemene Voorwaarden, voor zover de bepaling uit de toepasselijke regimes niet dwingendrechtelijk van toepassing is.
  • De bijzondere voorwaarden, zoals opgenomen in hoofdstuk II: ‘bijzonder deel – verhuur’ van deze voorwaarden zijn aanvullend van toepassing op activiteiten van ‘’Drost’’ waarbij zij goederen beschikbaar stelt. Bij tegenstrijdigheid prevaleren deze bijzondere voorwaarden boven de algemene voorwaarden.

 

 • Offertes en aanbiedingen
  • Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  • Mondelinge aanbiedingen door “Drost” of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
  • Alle gedane aanbiedingen of uitgebrachte offertes zijn geldig voor het gestelde termijn. Indien geen termijn is gegeven, dan geldt een termijn van 30 dagen. Bij het verstrijken van het termijn vervalt het aanbod en/of de offerte automatisch.

 

 • Prijs
  • De gecommuniceerde prijzen zijn exclusief BTW.
  • De prijzen zijn gebaseerd op normale omstandigheden en uitvoering gedurende normale werkuren, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen. Onder normale werkuren worden uren op werkdagen tussen 07:00 en 16:00 verstaan. Indien in afwijking hiervan bijzondere prestaties worden verlangd, zoals extra tijdrovende of extra inspanning vereisende werkzaamheden, heeft ‘’Drost’’ recht op aanvullende redelijke beloning.
  • De prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheid dat ‘’Drost’’ de benodigde goederen ten tijde van de overeengekomen leverdatum beschikbaar heeft op zijn hoofdvestiging, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
  • Bij de prijs zijn niet inbegrepen: heffingen, accijnzen, boeten etc. alsmede bijkomende kosten voor de uitvoering, zoals voor begeleiding, afzetting of andere voorgeschreven verplichtingen van overheidswege, waaronder tevens begrepen het stellen van garanties of zekerheden. Dergelijke kosten komen voor rekening van wederpartij, tenzij anders overeengekomen.
  • Drost is gerechtigd om – ook na datum van aanvaarding– verhogingen of toeslagen die verband houden met de prijzen van de leveranciers van “Drost”, lonen, sociale en andere lasten, vrachten en/of invoerrechten en/of verzekeringspremies en andere kosten, hoe ook genaamd, door te berekenen aan de wederpartij. De wederpartij is daaraan gebonden.

 

 • Overeenkomst
  • De overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor “Drost” door zijn schriftelijke bevestiging.
  • Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van “Drost” binden hem niet, voor zover ze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
  • Elke met “Drost” aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Wederpartij zal toestaan dat “Drost” zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.
  • De overeenkomst kan enkel worden gewijzigd met schriftelijke instemming van beide partijen.

 

 • Uitvoering
  • ‘’Drost’’ voert de overeenkomst uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving. Wederpartij verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor ‘’Drost’’ voortvloeien uit de toepasselijke (beroeps)regelgeving.
  • ‘’Drost’’ bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s).
  • ‘’Drost’’ is gerechtigd voor de uitvoering hulppersonen in te schakelen, tenzij met de wederpartij anders is overeengekomen.
  • ‘’Drost’’ is te allen tijde gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst in delen te verrichten en/of andere modaliteiten te gebruiken.
  • Wederpartij machtigt “Drost” om de overeenkomst door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.
  • Instructies of opdrachten, op welke wijze dan ook gegeven, binden de wederpartij, ook indien deze niet schriftelijk of op andere wijze worden bevestigd, maar wel zijn uitgevoerd. Wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegeven instructies of opdracht. De factuur bevestigt de uitvoering van die werkzaamheden en de overeengekomen vergoeding daarvoor.
  • De werkzaamheden zullen uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen -met uitzondering van feestdagen- tenzij anders is overeengekomen. Partijen kunnen gedurende de uitvoering van partijen anders overeenkomen. Kosten worden doorberekend aan wederpartij.
  • Wederpartij dient “Drost” binnen redelijk termijn te voorzien van alle juiste gegevens, informatie en materialen waarvan de wederpartij redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk en/of wenselijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. Wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid. Voor schade als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting is wederpartij aansprakelijk. Bij wijzigingen stelt de wederpartij “Drost” onverwijld schriftelijk op de hoogte.
  • Wederpartij dient de nodige maatregelen te nemen waarvan de wederpartij redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk en/of wenselijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, zoals goed berijdbaar terrein, toegangswegen en maatregelen ter voorkoming van schade. Treft de wederpartij niet tijdig maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te kunnen doen geschieden, dan zijn de gevolgen daarvan voor rekening van wederpartij en heeft ‘’Drost’’ het recht om voor rekening en risico van de wederpartij deze maatregelen al dan niet te nemen.
  • De wederpartij is verantwoordelijk voor de tijdige en juiste verkrijging van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen. De gevolgen van het niet, niet tijdig of onjuist verkrijgen, zijn voor rekening van wederpartij.

 

 • Meerwerk
  • Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
  • Meerwerk- voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor vergoeding in aanmerking.
  • Door “Drost” te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

 

 • Levertijd en oplevering
  • Met leverdatum wordt de datum waarop ‘’Drost’’ streeft te leveren bedoeld. “Drost” zal zich naar redelijkheid inspannen zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen streefdatum te houden.
  • Aan (tussentijdse) inschattingen en inlichtingen omtrent de leverdatum kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop “Drost” dit de wederpartij middels de zogenaamde losverklaring dan wel anderszins schriftelijk/mondeling heeft medegedeeld, dan wel de wederpartij het werk in gebruik heeft genomen.
  • Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke “Drost” niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in het artikel “overmacht” geregeld.
  • Indien de wederpartij de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige uitvoering daarvan.

 

 • Betaling
  • Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • “Drost” is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de wederpartij een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
  • “Drost” is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de wederpartij alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
  • De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 75,-. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat “Drost” zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijft de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
  • ‘’Drost’’ is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de wederpartij ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.

 

 • Reclames
  • Wederpartij is verplicht terstond na de oplevering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, “Drost” terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de wederpartij niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering “Drost” wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de wederpartij geacht met de staat waarin het werk is opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
  • “Drost” dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
  • Een reclame of het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. Aan het in behandeling nemen van een reclame kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Bij overeenstemming tussen ‘’Drost’’ en wederpartij zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
  • Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een wederzijds geaccordeerde onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
  • Indien de reclame naar het oordeel van “Drost” c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal “Drost” hetzij de geconstateerde onvolkomenheden herstellen hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de werkzaamheden. “Drost” is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

 

 • Eigendom en pandrecht
  • Alle geleverde materialen blijven eigendom van ‘’Drost’’, zolang deze niet geheel zijn betaald door de wederpartij.
  • ‘’Drost’’ is gerechtigd om zonder verdere aanzegging de zaken, voor zover niet verbruikt, terug te nemen nadat de vervaltermijn van de ter zake van die zaken door haar aan de wederpartij gezonden rekeningen zal zijn verstreken.
  • ‘’Drost’’ behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, knowhow, begrotingen, staat van hoeveelheden e.d., tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  • Op alle zaken, documenten en gelden die ‘’Drost’’ uit hoofde van de met wederpartij gesloten Overeenkomst onder zich heeft of zal verkrijgen wordt geacht een pandrecht te zijn gevestigd als bedoeld in artikel 3:236 BW voor alle vorderingen, die hij ten laste van wederpartij en/of de eigenaar en/of de Geadresseerde zal krijgen.

 

 • Aansprakelijkheid
  • De overeenkomst tussen ‘’Drost’’ en de wederpartij is een inspanningsovereenkomst. ‘’Drost’’ kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
  • “Drost” is niet aansprakelijk voor enige schade tenzij de wederpartij of contractspartij bewijst dat die schade het gevolg is van opzet of roekeloos handelen aan de zijde van ‘’Drost’’. In alle gevallen is de totale aansprakelijkheid van Drost beperkt tot directe schade voor zover dit door zijn verzekering wordt gedekt en daadwerkelijk wordt uitgekeerd, dan wel tot maximaal de factuurwaarde per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een maximum van €10 000.
  • ‘’Drost’’ is, behoudens opzet of roekeloosheid, niet aansprakelijk voor:
 1. Schade als gevolg van overmacht;
 2. Schade als gevolg van daden of nalatigheden van de wederpartij;
 3. Schade als gevolg van daden of nalatigheden van ondergeschikten en andere personen die door of vanwege wederpartij te werk zijn gesteld;
 4. Schade aan of verlies van ter uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gesteld materieel;
 5. Schade toegebracht met of veroorzaakt door het ter beschikking gesteld materieel;
 6. Geleden bedrijfsschade en/of indirecte schade, zoals gevolgschade, derving van inkomsten en/of winst, gemiste besparing, vertragingsschade en verlies van spaargelden;
 7. Schade aan terrein of kade c.q. losplaats waar het opgedragen werk is uitgevoerd;
 8. Gepretendeerde afwijkingen in over- of opgeslagen volume of gewicht.

 

 • Vervalbeding

Vorderingsrechten jegens ‘’Drost’’ in het kader van de door hem verrichtte of te verrichten werkzaamheden vervallen in ieder geval na 6 maanden na het moment waarop wederpartij bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, tenzij de toepasselijke voorwaarden een kortere vervaltermijn bepalen.

 

 • Vrijwaring
  • Wederpartij vrijwaart ‘’Drost’’ van alle juridische claims naar aanleiding die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van ‘’Drost’’.
  • Wederpartij vrijwaart “Drost” voor boetes en handhavingsmaatregelen voor het niet kunnen naleven van wettelijke verplichtingen, indien dit aan de wederpartij of diens ingeschakelde hulppersonen is te wijten.
  • Wederpartij vrijwaart Drost voor gevolgen van het negeren van door ‘’Drost’’ gegeven (veiligheids)instructies en aanwijzingen.
  • Het bestuur, ondergeschikten en hulppersonen betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst van ‘’Drost’’ kunnen een beroep doen op ontheffingen/beperkingen van aansprakelijkheid zoals neergelegd in de Algemene Voorwaarden, de wet of andere contractuele bepaling.

 

 • Overmacht
  • Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar “Drost” of de wederpartij, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van “Drost” ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van “Drost”, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor “Drost” overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de wederpartij enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. “Drost” is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
  • De omstandigheid dat de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de wederpartij tijdelijk niet of slechts deels kunnen worden uitgevoerd, geeft geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs.

 

 • Opschorting, wanprestatie en ontbinding
  • ‘’Drost’’ is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op wederpartij volledig zijn voldaan.
  • Indien de wederpartij op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
  • Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal “Drost” in geval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks te zijner keuze.

 

 • Annulering en beëindiging
  • De wederpartij is bevoegd de opdracht te annuleren of de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
  • Indien de wederpartij de opdracht annuleert of de overeenkomst beëindigt dan wel ontbindt, is hij verplicht de door “Drost” reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Wederpartij zal eveneens aan “Drost” als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen totaal
  • Indien wederpartij de opdracht annuleert of de overeenkomst beëindigt dan wel ontbindt, is hij voorts verplicht “Drost” te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg
  • Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt “Drost” zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
  • Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden is nimmer argument om een overeenkomst te annuleren of te beëindigen, tenzij tussen wederpartij en “Drost” schriftelijk anders is overeengekomen.
  • ‘’Drost’’ kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
 1. Aan wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend;
 2. Ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd;
 3. Het bedrijf van wederpartij wordt overgenomen;
 4. Wederpartij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten;
 5. Het vermoeden bestaat dat wederpartij niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen;
 6. De wederpartij in strijd handelt met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting;
 7. De wederpartij handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van ‘’Drost’’;
 8. Er sprake is van terugkerende betalingsproblematiek bij de wederpartij;
 9. Naar het oordeel van ‘’Drost’’, ongeacht de oorzaak, blijkt dat de overeenkomst niet dan met groot risico voor personeel en/of materiaal kan worden uitgevoerd of voltooid.
  • ‘’Drost’’ zal wegens een beëindiging, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
  • Indien de wederpartij op het moment van beëindiging reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn.

 

 • Conversie

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is, laat dit de geldigheid van de overige voorwaarden onverlet. Een wettelijk geoorloofd beding die het meest aansluit de strekking van het vernietigde of nietige beding zal in de plaats komen en geldig worden geacht.

 

 • Geschillen

Op alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van “Drost” aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

HOOFDSTUK II: BIJZONDER DEEL – VERHUUR

 

Artikel 1 Algemeen

 • Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, gereedschappen, materialen, met de daarbij vermelde accessoires, verder te noemen “goederen”, welke is gesloten tussen E. Drost B.V., gevestigd te Drachten, hierna te noemen “Drost” en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.
 • Alle door ‘’Drost’’ in verband met de verhuur ter beschikking gestelde goederen zijn en blijven haar eigendom.

 

Artikel 2 Duur van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeenkomen.

2.2 Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

2.3 De huurperiode vangt aan op het moment dat het gehuurde het bedrijf c.q. de vestiging van de ‘’Drost’’ verlaat en eindigt op het moment van teruglevering of terugkomst op het bedrijf c.q. de vestiging van ‘’Drost’’.

2.4 Wanneer in geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd het verhuurde voortijdig wordt terug geleverd, blijft de huursom over de geheel overeenkomen huurtijd verschuldigd.

 

Artikel 3 Prijzen

Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen in Nederlandse valuta, excl. BTW, transport, montage, demontage, brandstof, accuwater, hydraulische olie, smeermiddelen, dagelijks onderhoud  enz.

 

Artikel 4 Levering en terug bezorging

4.1 De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij “Drost” op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan “Drost” terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat “Drost” zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten. Ook in laatst bedoeld geval geschiedt het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Indien de datum voor retournering van de goederen wordt overschreden is de huurder aan “Drost” een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd, onverminderd het recht van “Drost” op verdere schadevergoeding.

 

Artikel 5 Streefdatum

Indien “Drost” zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal “Drost” ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen streefdatum te houden.

 

Artikel 6 Staat en geschiktheid van de goederen

6.1 De huurder wordt geacht direct na ontvangst, de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd. Bij geen onverwijlde reactie worden de goederen geacht zich in goede staat te bevinden.

6.2 Gedurende de tijd dat de goederen in verband met de verhuur aan de huurder ter beschikking is gesteld, komt het voor rekening en risico van de huurder.

6.3 Huurder is verantwoordelijk voor de inschatting of het gehuurde geschikt is voor het doel waarvoor de huurder het gehuurde wenst te gebruiken of gebruikt.

 

 

 

Artikel 7 Personeel van “Drost”

Indien de huurder bij het laden en/of lossen en/of andere werkzaamheden van de gehuurde goederen gebruik maakt van de diensten van werknemers van “Drost”, worden deze medewerkers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de huurder, ook terzake is huurder derhalve tegenover “Drost” aansprakelijk.

 

Artikel 8 Verplichtingen huurder

De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:

 1. zorg te dragen voor een veilige opslag c.q. bewaring van het gehuurde gedurende de huurperiode.
 2. de gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/of overhandigd, te behandelen en ervoor zorg te dragen.
 3. de gehuurde goederen naar haar aard en bestemming te gebruiken en te onderhouden
 4. geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen.
 5. “Drost” ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.
 6. aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en “Drost” te vrijwaren.
 7. onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van “Drost” te doen geschieden.
 8. het gehuurde binnen de landen waarin de verzekering geldt (dekkingsgebied) te houden.

 

Artikel 9 Reparatie

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

 

Artikel 10 Waarborgsom

10.1 De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan “Drost” een door “Drost” vast te stellen waarborgsom te geven.

10.2 “Drost” behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen en schade te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie/reiniging als in artikel 14 “opzegging/ontbinding” lid 2 bedoeld.

10.3 “Drost” is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan zijn verplichtingen jegens “Drost” heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

 

Artikel 11 Verzekering

De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, etc. o.a. ten gevolge van brand.

 

Artikel 12 Schade, gebreken, verlies en diefstal

12.1 De huurder is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade evenals voor verlies en diefstal. Schade, verlies en/of diefstal dient direct, doch uiterlijk binnen 48 uur na ontstaan c.q. constatering aan de verhuurder te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.

12.2 Zonder toestemming van “Drost” mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal “Drost” slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.

12.3 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan -zulks ter beoordeling van ‘’Drost’’- heeft huurder het recht op vervanging van de desbetreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst, tenzij de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden.

12.4 “Drost” is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is “Drost” niet aansprakelijk. De huurder is gehouden “Drost” schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle vorderingen welke derden tegen “Drost” mochten aanhangig maken ter zake van door de goederen veroorzaakte schade.

 

Artikel 14 Opzegging/ontbinding

14.1 De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij “Drost”. Indien partijen zijn overeengekomen, dat “Drost” bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.

14.2 Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin zij verstrekt zijn en geheel gereinigd, weer ter beschikking van “Drost” worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is “Drost” gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.

14.3 Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is “Drost” bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

14.4 Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is “Drost” gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van “Drost” op verdere schadevergoeding.

 

Artikel 15 Mededelingsverplichtingen huurder

15.1 Huurder dient “Drost” onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn (on)roerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van “Drost” dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surséance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.

15.2 Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

 

Artikel 16 Vervanging

Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan “Drost” terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan “Drost” een door “Drost” te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

 

Artikel 17 Wijzigingen

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken, -ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt- zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

 

Artikel 18 Retentierecht

Wanneer “Drost” goederen van de wederpartij onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de wederpartij voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

 

Algemene voorwaarden E. Drost Transport B.V.:

 • Algemeen
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichtte diensten en overige verrichtte rechtshandelingen door E. Drost Transport B.V., gevestigd te Drachten, hierna te noemen “Drost Transport’’, aangegaan en blijven ook na de beëindiging van de overeenkomst van toepassing.
  • Met ‘wederpartij’ in deze algemene voorwaarden wordt bedoeld elke natuurlijke of rechtspersoon of andere entiteit die tot ‘’Drost Transport’’ in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ‘’Drost Transport’’ gesloten overeenkomst, of aan wie ‘’Drost Transport’’ een aanbieding, offerte, prijslijst, prijsopgave of andere uiting doet betreffende een te sluiten Overeenkomst. Hieronder wordt ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
  • Bijzondere van ’’Drost Transport’’ zijn voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
  • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van wederpartij of andere betrokken partij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 • Toepasselijke voorwaarden en regimes
  • In aanvulling op de Algemene Voorwaarden en van toepassing zijnde wetgeving en verdragen, zijn de navolgende voorwaarden en/of regimes van toepassing op de daar genoemde activiteiten, indien en voor zover ‘’Drost’’ die activiteiten feitelijk uitvoert, met uitzondering van de eventuele in die voorwaarden of condities opgenomen forumkeuzeclausule of arbitrageclausule, dan wel de genoemde wettelijke of verdragsrechtelijke regelingen:
   • Laden en/of lossen: de Rotterdamse Stuwadoorscondities in de versie zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 12 augustus 1976;
   • Vervoer over de weg: Algemene Vervoercondities (AVC) 2002 zoals laatstelijk gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
  • De condities onder 2.1.1- 2.1.2 worden op verzoek toegestuurd.
  • Bij tegenstrijdigheid tussen een bepaling uit de Algemene Voorwaarden en een bepaling uit de toepasselijke condities, prevaleren de Algemene Voorwaarden, voor zover de bepaling uit de toepasselijke regimes niet dwingendrechtelijk van toepassing is.

 

 • Offertes en aanbiedingen
  • Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  • Mondelinge aanbiedingen door “Drost Transport” of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
  • Alle gedane aanbiedingen of uitgebrachte offertes zijn geldig voor het gestelde termijn. Indien geen termijn is gegeven, dan geldt een termijn van 30 dagen. Bij het verstrijken van het termijn vervalt het aanbod en/of de offerte automatisch.

 

 • Prijs
  • De gecommuniceerde prijzen zijn exclusief BTW.
  • De prijzen zijn gebaseerd op normale omstandigheden en uitvoering gedurende normale werkuren, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen. Onder normale werkuren worden uren op werkdagen, niet feestdagen, tussen 07:00 en 16:00 verstaan. Indien in afwijking hiervan bijzondere prestaties worden verlangd, zoals extra tijdrovende of extra inspanning vereisende werkzaamheden, heeft ‘‘Drost Transport’’ recht op aanvullende redelijke beloning.
  • De prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheid dat ‘‘Drost Transport’’ de benodigde goederen ten tijde van de overeengekomen leverdatum beschikbaar heeft op zijn hoofdvestiging, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
  • Bij de prijs zijn niet inbegrepen: heffingen, accijnzen, boetes etc. alsmede bijkomende kosten voor de uitvoering, zoals voor begeleiding, afzetting of andere voorgeschreven verplichtingen van overheidswege, waaronder tevens begrepen het stellen van garanties of zekerheden. Dergelijke kosten komen voor rekening van wederpartij, tenzij anders overeengekomen.
  • Drost is gerechtigd om – ook na datum van aanvaarding– verhogingen of toeslagen die verband houden met de prijzen van de leveranciers van ‘‘Drost Transport’’, lonen, sociale en andere lasten, vrachten en/of invoerrechten en/of verzekeringspremies en andere kosten, hoe ook genaamd, door te berekenen aan de wederpartij. De wederpartij is daaraan gebonden.

 

 • Overeenkomst
  • De overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor ‘‘Drost Transport’’ door zijn schriftelijke bevestiging.
  • Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van ‘‘Drost Transport’’ binden hem niet, voor zover ze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben
  • Elke met ‘‘Drost Transport’’ aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Wederpartij zal toestaan dat ‘‘Drost Transport’’ zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.
  • De overeenkomst kan enkel worden gewijzigd met schriftelijke instemming van beide partijen.

 

 • Uitvoering
  • ‘‘Drost Transport’’ voert de overeenkomst uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving. Wederpartij verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor ‘‘Drost Transport’’ voortvloeien uit de toepasselijke (beroeps)regelgeving.
  • ‘‘Drost Transport’’ bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s).
  • ‘’Drost Transport’’ is gerechtigd voor de uitvoering hulppersonen in te schakelen, tenzij met de wederpartij anders is overeengekomen. Wederpartij machtigt ‘‘Drost Transport’’ om de overeenkomst door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.
  • ‘‘Drost Transport’’ is te allen tijde gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst in delen te verrichten en/of andere modaliteiten te gebruiken.
  • Instructies of opdrachten, op welke wijze dan ook gegeven, binden de wederpartij, ook indien deze niet schriftelijk of op andere wijze worden bevestigd, maar wel zijn uitgevoerd. Wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegeven instructies of opdracht. De factuur bevestigt de uitvoering van die werkzaamheden en de overeengekomen vergoeding daarvoor.
  • De werkzaamheden zullen uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen -met uitzondering van feestdagen- tenzij anders is overeengekomen. Partijen kunnen gedurende de uitvoering van partijen anders overeenkomen. Kosten worden doorberekend aan wederpartij.
  • Wederpartij dient ‘‘Drost Transport’’ voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst te informeren over de inhoud van de lading.
  • Wederpartij dient ‘’Drost Transport’’ binnen redelijk termijn te voorzien van alle juiste gegevens, informatie en materialen waarvan de wederpartij redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk en/of wenselijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. Wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid. Voor schade als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting is wederpartij aansprakelijk. Bij wijzigingen stelt de wederpartij ‘‘Drost Transport’’ onverwijld schriftelijk op de hoogte.
  • Wederpartij dient de nodige maatregelen te nemen waarvan de wederpartij redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk en/of wenselijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, zoals goed berijdbaar terrein, toegangswegen en maatregelen ter voorkoming van schade. Treft de wederpartij niet tijdig maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te kunnen doen geschieden, dan zijn de gevolgen daarvan voor rekening van wederpartij en heeft ‘‘Drost Transport’’ het recht om voor rekening en risico van de wederpartij deze maatregelen al dan niet te nemen.
  • De wederpartij is verantwoordelijk voor de tijdige en juiste verkrijging van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen. De gevolgen van het niet, niet tijdig of onjuist verkrijgen, zijn voor rekening van wederpartij.
  • Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het tijdig afsluiten van een adequate verzekering. ‘’Drost Transport’’ sluit geen verzekeringen af ten aanzien van de zaken waaromtrent zij met wederpartij een overeenkomst sluit.

 

 • Meerwerk
  • Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
  • Meerwerk- voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor vergoeding in aanmerking.
  • Door ‘‘Drost Transport’’ te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

 

 • Levertijd en oplevering
  • Met leverdatum wordt de datum waarop ‘‘Drost Transport’’ streeft te leveren bedoeld. ‘‘Drost Transport’’ zal zich naar redelijkheid inspannen zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen streefdatum te houden.
  • Aan (tussentijdse) inschattingen en inlichtingen omtrent de leverdatum kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop ‘‘Drost Transport’’ dit de wederpartij middels de zogenaamde losverklaring dan wel anderszins schriftelijk/mondeling heeft medegedeeld, dan wel de wederpartij het werk in gebruik heeft genomen.
  • Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke ‘‘Drost Transport’’ niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in het artikel “overmacht” geregeld.
  • Indien de wederpartij de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige uitvoering daarvan.

 

 • Betaling
  • Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • ‘‘Drost Transport’’ is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de wederpartij een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
  • ‘‘Drost Transport’’ is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de wederpartij alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
  • De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 75,-. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat ‘‘Drost Transport’’ zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijft de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
  • ‘‘Drost Transport’’ is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de wederpartij ondanks sommatie niet voldoet aan de betalingsverplichtingen.

 

 • Reclamatie
  • Reclames over de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst dienen terstond na ontdekking volledig en duidelijk schriftelijk worden ingediend bij ‘’Drost Transport’’, doch uiterlijk binnen 8 dagen na de dag dat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd of bij gronding onderzoek heeft kunnen constateren. Na afloop van het termijn vervalt ieder recht op reclame.
  • ‘‘Drost Transport’’ dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
  • Een reclame of het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. Aan het in behandeling nemen van een reclame kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Bij overeenstemming tussen ‘‘Drost Transport’’ en wederpartij zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
  • Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een wederzijds geaccordeerde onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
  • Indien de reclame naar het oordeel van ‘‘Drost Transport’’ c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal ‘‘Drost Transport’’ hetzij de geconstateerde onvolkomenheden herstellen hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de werkzaamheden. ‘‘Drost Transport’’ is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

 

 • Retentierecht
  • De vervoerder heeft jegens ieder een retentierecht op zaken en documenten, die hij in verband met de vervoerovereenkomst onder zich heeft of zal verkrijgen.
  • Tegenover de afzender kan de vervoerder het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten.
  • Tegenover de geadresseerde, die in die hoedanigheid tot voorgaande vervoerovereenkomsten toetrad, kan de vervoerder het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met die overeenkomsten.
  • Mocht bij de afrekening een geschil ontstaan over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is hij die aflevering vordert, verplicht het gedeelte over welks verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door hem betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.

 

 • Pandrecht
  • Op alle zaken, documenten en gelden die ‘‘Drost Transport’’ uit hoofde van de met wederpartij gesloten overeenkomst onder zich heeft of zal verkrijgen wordt geacht een pandrecht te zijn gevestigd als bedoeld in artikel 3:236 BW voor alle vorderingen, die hij ten laste van wederpartij en/of de eigenaar en/of de Geadresseerde zal krijgen.

 

 • Vervalbeding

Vorderingsrechten jegens ‘‘Drost Transport’’ in het kader van de door hem verrichte of te verrichten werkzaamheden vervallen in ieder geval na 6 maanden na het moment waarop wederpartij bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, tenzij de toepasselijke voorwaarden of wetgeving een kortere vervaltermijn bepalen.

 

 

 • Vrijwaring
  • Wederpartij vrijwaart ‘‘Drost Transport’’ van alle juridische claims die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van ‘‘Drost Transport’’.
  • Wederpartij vrijwaart ‘‘Drost Transport’’ voor boetes en handhavingsmaatregelen voor het niet kunnen naleven van wettelijke verplichtingen, indien dit aan de wederpartij of diens ingeschakelde hulppersonen is te wijten.
  • Wederpartij vrijwaart Drost voor gevolgen van het negeren van door ‘‘Drost Transport’’ gegeven (veiligheids)instructies en aanwijzingen.
  • Het bestuur, ondergeschikten en hulppersonen betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst van ‘‘Drost Transport’’ kunnen een beroep doen op ontheffingen/beperkingen van aansprakelijkheid zoals neergelegd in de Algemene Voorwaarden, de wet of andere contractuele bepaling.

 

 • Overmacht
  • Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar ‘‘Drost Transport’’ of de wederpartij, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van ‘‘Drost Transport’’ ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van ‘‘Drost Transport’’, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor ‘‘Drost Transport’’ overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de wederpartij enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. ‘‘Drost Transport’’ is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
  • De omstandigheid dat de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de wederpartij tijdelijk niet of slechts deels kunnen worden uitgevoerd, geeft geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs.

 

 • Opschorting, wanprestatie en ontbinding
  • ‘‘Drost Transport’’ is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op wederpartij volledig zijn voldaan.
  • Indien de wederpartij op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
  • Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal ‘‘Drost Transport’’ in geval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks te zijner keuze.

 

 • Annulering en beëindiging
  • De wederpartij is bevoegd de opdracht te annuleren of de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
  • Indien de wederpartij de opdracht annuleert of de overeenkomst beëindigt dan wel ontbindt, is hij verplicht de door ‘‘Drost Transport’’ reeds gemaakte kosten ten behoeve van de opdracht te vergoeden. Wederpartij zal eveneens aan ‘‘Drost Transport’’ als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen totaal
  • Indien wederpartij de opdracht annuleert of de overeenkomst beëindigt dan wel ontbindt, is hij voorts verplicht ‘‘Drost Transport’’ te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg
  • Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt ‘‘Drost Transport’’ zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
  • Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden is nimmer argument om een overeenkomst te annuleren of te beëindigen, tenzij tussen wederpartij en ‘‘Drost Transport’’ schriftelijk anders is overeengekomen.
  • ‘‘Drost Transport’’ kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
 1. Aan wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend;
 2. Ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd;
 3. Het bedrijf van wederpartij wordt overgenomen;
 4. Wederpartij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten;
 5. Het vermoeden bestaat dat wederpartij niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen;
 6. De wederpartij in strijd handelt met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting;
 7. De wederpartij handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van ‘‘Drost Transport’’;
 8. Er sprake is van terugkerende betalingsproblematiek bij de wederpartij;
 9. Naar het oordeel van ‘‘Drost Transport’’, ongeacht de oorzaak, blijkt dat de overeenkomst niet dan met groot risico voor personeel en/of materiaal kan worden uitgevoerd of voltooid.
  • ‘‘Drost Transport’’ zal wegens een beëindiging, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
  • Indien de wederpartij op het moment van beëindiging reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn.

 

 • Conversie

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is, laat dit de geldigheid van de overige voorwaarden onverlet. Een wettelijk geoorloofd beding die het meest aansluit de strekking van het vernietigde of nietige beding zal in de plaats komen en geldig worden geacht.

 

 • Geschillen

Op alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van ‘‘Drost Transport’’ aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.