Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden E. Drost B.V.:

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door E. Drost B.V., gevestigd te Drachten,
hierna te noemen “Drost”, aangegaan.
1.2 Bijzondere van “Drost” zijn voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2 Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Mondelinge aanbiedingen door “Drost” of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 3 Overeenkomst
3.1 De overeenkomst tot het uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor “Drost” door zijn schriftelijke bevestiging.
3.2 Elke met “Drost” aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de
opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat “Drost” zonodig informatie betreffende
hem opvraagt, voor welke informatie “Drost” zich zal wenden tot een incassobureau.
Artikel 4 Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van “Drost” binden hem niet, voorzover ze door hem niet schriftelijk
zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
Artikel 5 Uitbesteding werk aan derden
Opdrachtgever machtigt “Drost” om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 “Drost” is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn
gesteld.
6.2 “Drost” is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het
werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover
ontstaan door grove schuld van “Drost” of van hen, die door “Drost” te werk zijn gesteld.
6.3 Indien de opdrachtgever de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor
niet tijdige uitvoering daarvan.
6.4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen
de daaruit voor “Drost” voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6.5 “Drost” zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/op gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk
van de aard van de schuld.
Artikel 7 Risico beperking
Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden,
of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
Artikel 8 Meer- en minderwerk
8.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
8.2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening
in aanmerking.
8.3 Door “Drost” te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
8.4 De toepasselijkheid van het artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 9 Overmacht
Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in
het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de
materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar “Drost” of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van
goederen door leveranciers van “Drost” ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige
overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van “Drost”, dan wel in de middelen van vervoer van
derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren
voor “Drost” overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever
enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. “Drost” is in deze of dergelijke gevallen
gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of
deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
Artikel 10 Reclame
10.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de oplevering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij
aanwezigheid daarvan, “Drost” terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag
van de levering c.q. oplevering “Drost” wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdracht –
gever geacht met de staat waarin het werk is opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
10.2 “Drost” dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring
worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
10.3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van
deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
10.4 Indien de reclame naar het oordeel van “Drost” c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal “Drost” hetzij de geconstateerde
onvolkomenheden herstellen hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de werkzaamheden.
“Drost” is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.
Artikel 11 Annuleren
11.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij verplicht de door “Drost” reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan
niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan “Drost”
als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht “Drost” te
vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
11.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt “Drost” zich alle rechten voor om volledige nakoming van de
overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
11.3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden is nimmer argument om een gegeven opdracht
te annuleren, tenzij tussen opdrachtgever en “Drost” schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 12 Oplevering
12.1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop “Drost” dit de opdrachtgever schriftelijk/mondeling heeft medegedeeld,
dan wel de opdrachtgever het aangelegde in gebruik heeft genomen.
12.2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke “Drost”
niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden
zoals in het artikel “overmacht” geregeld.
Artikel 13 Wanprestatie en ontbinding
13.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling
vereist is.
13.2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal “Drost” in geval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst
op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
13.3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft “Drost” eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden
verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende
goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien
hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die “Drost” op de opdrachtgever
heeft, terstond opeisbaar zijn.
Artikel 14 Betaling
14.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
14.2 “Drost” is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de
opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
14.3 “Drost” is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buiten –
gerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer,
gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
14.4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,-. Tevens
worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat “Drost” zich
heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
Artikel 15 Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde,
zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van “Drost” aanhangig worden gemaakt, voorzover de Burgerlijke Rechter
daartoe wettelijk bevoegd is.
Artikel 1 Object van deze overeenkomst
Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, gereedschappen, materialen, met de
daarbij vermelde acces- soires, verder te noemen “goederen”, welke is gesloten tussen E. Drost B.V., gevestigd te Drachten, hierna te
noemen “Drost” en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.
Artikel 2 Kredietwaardigheid
Elke met “Drost” aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat “Drost” van voldoende kredietwaardigheid van de huurder
zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Huurder zal toestaan dat “Drost” zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke
informatie “Drost” zich zal wenden tot een incassobureau.
Artikel 3 Duur van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdruk –
kelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeenkomen.
3.2 Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.
Artikel 4 Prijzen
Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen in Nederlandse valuta, excl.
BTW, transport, montage, demontage, brandstof enz.
Artikel 5 Levering en terugbezorging
5.1 De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij “Drost” op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan “Drost” terug te geven,
tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat “Drost” zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen
zal belasten. Ook in laatst bedoeld geval geschiedt het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde voor rekening van de huurder,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Indien de datum voor retournering van de goederen wordt overschreden is de huurder aan “Drost” een onmiddellijk opeisbare en niet voor
matiging vatbare boete verschuldigd, onverminderd het recht van “Drost” op verdere schadevergoeding.
Artikel 6 Leveringstermijn
Indien “Drost”zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal “Drost”ernaar streven zich zo
nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.
Artikel 7 Controle op goede staat van de goederen
De huurder wordt geacht direct na ontvangst, de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd. Bij geen onverwijlde reactie
worden de goederen geacht zich in goede staat te bevinden.
Artikel 8 Personeel van “Drost”
Indien de huurder bij het laden en/of lossen en/of andere werkzaamheden van de gehuurde goederen gebruik maakt van de diensten van
werknemers van “Drost”, worden deze medewerkers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder
verantwoordelijkheid van de huurder, ook terzake is huurder derhalve tegenover “Drost” aansprakelijk.
Artikel 9 Verplichtingen huurder
De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder
om: a. de gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld
en/of overhandigd, te behandelen. b. geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen. c. “Drost” ten allen tijde toegang tot de
gehuurde goederen te verschaffen. d. aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en “Drost” te vrijwaren. e. onderverhuur
en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van “Drost” te doen geschieden.
Artikel 10 Reparatie
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte
accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en
extra aan de huurder in rekening gebracht.
Artikel 11 Waarborgsom
11.1 De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan “Drost” een door “Drost” vast te stellen waarborgsom
te geven.
11.2 “Drost” behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie/reiniging
als in artikel 15 “opzegging/ontbinding” lid 2 bedoeld.
11.3 “Drost” is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen
jegens “Drost” heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.
Artikel 12 Verzekering
De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de
huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal,
beschadiging, etc. o.a. ten gevolge van brand.
Artikel 13 Schade en gebreken
13.1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan “Drost” te melden, daar anders de huur normaal
wordt doorberekend. Zonder toestemming van “Drost” mag de huurder niet tot reparatie overgaan.
13.2 Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal “Drost” slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats
aanbrengen c.q. verrichten.
13.3 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging
van de desbetreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst, tenzij de goederen zich niet in Nederland bevinden
of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden.
13.4 “Drost” is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.
Artikel 14 Aansprakelijkheid
Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is “Drost” niet
aansprakelijk. De huurder is gehouden “Drost” schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle vorderingen welke derden tegen “Drost”
mochten aanhangig maken ter zake van door de goederen veroorzaakte schade.
Artikel 15 Opzegging/ontbinding
15.1 De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan
slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij “Drost”. Indien partijen zijn overeengekomen, dat “Drost” bij
beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal
24 uur in acht te nemen.
15.2 Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin zij verstrekt zijn en geheel gereinigd,
weer ter beschikking van “Drost” worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn,
c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is “Drost” gerechtigd de huurder de reparatie c.q.
reinigingskosten in rekening te brengen.
15.3 Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is “Drost” bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmid –
dellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
15.4 Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is “Drost” gerechtigd bij wege van
gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden
zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van “Drost” op verdere schadevergoeding.
Artikel 16 Mededelingsverplichtingen huurder
16.1 Huurder dient “Drost” onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn (on)roerende goederen, op de in de over een –
komst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van “Drost” dreigen te worden geschaad.
Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surséance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere
reden heeft gestaakt.
16.2 Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld, is de huurder verplicht om de beslagleggende
deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.
Artikel 17 Vervanging
Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan “Drost” terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan “Drost”
een door “Drost” te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.
Artikel 18 Wijzigingen
Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken,
-ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt- zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in
strijd zijn.
Artikel 19 Retentierecht
Wanneer “Drost” goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van
alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft
gesteld.
Artikel 20 Betaling
20.1 Betaling dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, plaats te vinden zonder aftrek of compensatie uiterlijk 30 dagen na
factuurdatum.
20.2 “Drost” is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdracht –
gever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
20.3 “Drost” is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke,
door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeur –
waarder en incassobureau.
20.4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,-. Tevens worden
de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
20.5 Uit het enkele feit dat “Drost” zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van
buitengerechtelijke kosten.
Artikel 21 Toepasselijk recht
Op alle door “Drost” gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, deze
overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.
Artikel 22 Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het
verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van “Drost”, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt
voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.