Selecteer een pagina

Privacyverklaring E. Drost BV

 

Inleiding:

In deze privacyverklaring staat omschreven hoe wij als bedrijf omgaan met uw gegevens. De gegevens die u aan ons ter beschikking heeft gesteld worden met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de AVG-wetgeving. (Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG). Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en geven in deze verklaring weer hoe wij dit doen.

Contactgegevens:

E. Drost BV

Tussendiepen 63
9206 AC Drachten
Telnr.: 0512-540756

Email: info@drost-bv.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het bedrijf E. Drost BV verwerkt uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

−  e-mailadres,

−  voor- en achternaam (indien bekend),

−  adresgegevens (indien bekend),

−  informatie hoe wij in contact zijn gekomen met elkaar.

Waarom hebben we gegevens nodig

E. Drost BV verwerkt uw persoonsgegevens:

−  voor de totstandkoming van overeenkomsten,

−  om facturen te kunnen maken t.b.v. de betalingen,

−  om met u te communiceren,

−  om analyses uit te voeren voor interne rapportages en/of onderzoekdoeleinden,

−  om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties).

Bankgegevens:

IBAN-rekeningnummers en overige bankgegevens van opdrachtgevers en andere bedrijven worden niet door ons verwerkt. Deze bankgegevens blijven in de beveiligde omgeving van de SNS-bank en Rabobank staan. Deze gegevens vallen onder de verwerkers- en privacyverklaring van de SNS-bank en Rabobank. Wij als bedrijf doen dus niets met deze gegevens.

Foto’s en logo’s:

Foto’s en logo’s van personen, opdrachtgevers en andere bedrijven worden door ons alleen gepubliceerd na goedkeuring van de betrokken personen, opdrachtgevers of bedrijven.
Dit kan een publicatie zijn op o.a. Facebook, LinkedIn of in een verslag op de bedrijfswebsite. Drost BV realiseert zich dat niet elke persoon of bedrijf publiekelijk genoemd of gezien wil worden. Dit standpunt respecteren wij.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

E. Drost BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om onze overeenkomst met u goed te kunnen uitvoeren. De wettelijke bewaartermijnen dienen hierbij als uitgangspunt.

Bijzondere persoonsgegevens en de website

De door ons gebruikte (sociale) media hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over leeftijd, geslacht, functie, herkomst etc. We kunnen alleen gegevens van gebruikers van deze media zien die de gebruiker zelf achterlaat. Als u er toch van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld via deze media, neem dan contact met ons op via info@drost-bv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden
E. Drost BV verstrekt geen enkele informatie over uw email adres, naam en adres aan derden tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties) of u daar zelf opdracht voor geeft (dataportabiliteit).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien, te corrigeren en aan te passen. Daarnaast hebt u het recht om te vragen om beperking van verwerkingen door ons, het recht om door ons ‘vergeten’ te worden en het recht op overdracht van persoonsgegevens (dataportabiliteit). U kunt een verzoek met betrekking tot één van deze rechten sturen naar Info@drost-bv.nl. E. Drost BV zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Uiteraard wordt de kopie van uw identiteitsbewijs direct na inzage vernietigd door ons. E. Drost BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

E. Drost BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit betekent dat wij uitsluitend werken met computer- en opslagsystemen die beveiligd zijn tegen virussen, hackers, spyware en andere schadelijke software. Deze beveiliging wordt dagelijks voorzien van updates. Gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor het beheer en/of medewerkers van E. Drost BV voor zover dat op grond van hun functie noodzakelijk is. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@drost-bv.nl

Wijzigingen.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden via e-mail bekend gemaakt. E. Drost BV kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze privacyverklaring. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Wij brengen u dan op de hoogte van de wijziging(en) aan onze privacyverklaring en ook bieden we u de kans om uw deelname te weigeren.

 

Tot slot.

Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen voor ons hebben dan horen wij het graag. Dit kan door een email te sturen naar Info@drost-bv.nl.

21 februari 2019

Ger Drost           Eigenaar E. Drost BV

KvK: 01033028 / Btw: NL004900571B01 / Bank: NL76RABO 0138.4698.73, NL26SNSB 0923.4125.30

Postadres: Tendiepen 63 9206 AC Drachten

0512-540758 / info@drost-bv.nl